Náplň do chemického WC BioClean, 1l

Kód: 3655
Neohodnoceno
205 Kč
Skladem (5 ks)

Vysoce kvalitní tekutý přípravek pro chemická WC neobsahuje formaldehyd a splňuje tak normy a šetří životní prostředí. Výrobek je vhodný do obou komor chemického WC.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vysoce kvalitní tekutý přípravek pro chemická WC neobsahuje formaldehyd a splňuje tak normy a šetří životní prostředí. Zároveň napomáhá odstranit nepříjemný zápach a plyny vznikající rozkladnými procesy. Výrobek je vhodný do obou komor chemického WC.

Vysoce kvalitní tekutý přípravek pro chemická WC, vyráběný dle původní receptury s více jak 20-ti letou tradicí na trhu.
Tento výrobek je distribuován v 1L obalech.

Neobsahuje formaldehyd a splňuje tak přísné ekologické normy a šetří životní prostředí.
Používá se ve zředěné formě do nádrží chemických toalet, kde urychluje rozklad odpadů a toaletního papíru.
Zároveň napomáhá odstranit nepříjemný zápach a plyny vznikající rozkladnými procesy.
Výrobek je vhodný do obou komor chemického WC.

Vydatnost 1l přípravku na 200l vody.

Dávkování:
Do horní nádoby dávkujeme 50ml přípravku na 10l obsahu zásobníku
Do spodní nádoby dávkujeme 100ml na 10l obsahu
Pro zlepšení účinku přípravku doplňte do nádoby cca 2l vody. Likvidujte pouze na místech k tomu určených. Nevypouštějte ve volné přírodě. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

H315 Dráždí kůži
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky
Pokyn pro bezpečné zacházení – prevence
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.Pokyn pro bezpečné zacházení – reakce
P301+P330+P331Při požití vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení.
P303+P361+P353 Při styku s kůží (nebo s vlasy) Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte
P305+P351+P338 Při zasažení očí několik minut oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/LÉKAŘE
P405 Skladujte uzamčené

Doplňkové parametry

Kategorie: Zahrádkářské potřeby
Hmotnost: 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: