Sprej proti vosám a sršňům Effect, 750ml

Kód: 7824
Neohodnoceno
305 Kč
Skladem (>5 ks)

Aerosol pro okamžité hubení vos a sršňů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Aerosol pro okamžité hubení vos a sršnů.


Proti jakým škůdcům je určen?

  • proti vosám a sršňům

Proč jej použít?

  • hubení vos a sršnů s okamžitým a prodlouženým účinkem
  • kontaktní insekticid
  • bezpečná aplikace postřikem ze vzdálenosti 4-6 m
  • na ošetřeném povrchu účinkuje i několik dnů (preventivní ošetření)
  • aplikace v  exteriéru 


Jak jej použít?

Aplikujte exteriéru (zahrada, pergola, aj.).

  • postřik přímo na hmyz
  • preventivní ošetření míst výskytu škůdců (kolem oken, do štěrbin, aj.).


 
Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

_________________________________________________________________________________________________________

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Nebezpečí

 Údaje o nebezpečnosti:  Bezpečnostní pokyny:

H222  Extrémně hořlavý aerosol.
H315  Dráždí kůži.
H319  Způsobuje vážné odráždění očí.
H336  Může způsobit ospalost nebo závratě.
H410  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H229  Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

  EUH208 Obsahuje permethrin (ISO). Může vyvolat alergickou reakci.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechovat mlhu/výpary.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.

Doplňkové parametry

Kategorie: Postřiky (ochrana a výživa)
Hmotnost: 0.75 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: